"İPƏKÇİ" QƏZETİ, №15 – 16 (1411) ŞƏNBƏ, 28 MAY 1983-cü İL (50 ilik yubiley nömrəsi)

Paylaşılma tarixi: Mar 14, 2013 8:1:47 PM

QƏZET YALNIZ KOLLEKTİV TƏBLİĞATÇI VƏ KOLLEKTİV TƏŞVİQATÇI DEYİL,

HABELƏ KOLLEKTİV TƏŞKİLATÇIDIR.

V.İ.LENİN

YARIM ƏSRLİK YUBİLEYİN MÜBARƏK “İPƏKÇİ”!

BÜTÜN ÖLKƏLƏRİN PROLETARLARI BİRLƏŞİN!

İpəkçi

V.İ.LENİN ADINA ŞƏKİ İPƏK İSTEHSALAT BİRLİYİ PARTİYA, HƏMKARLAR İTTİFAQI, KOMSOMOL KOMİTƏLƏRİNİN VƏ BAŞ DİREKTORLUĞUN ORQANI

«ИПЕКЧИ» («ШЕЛКОВИК») – ОРГАН ПАРТКОМА, ПРОФКОМА, КОМИТЕТА КОМСОМОЛА И ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ШЕКИНСКОГО ШЕЛКОВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ им.В.И.ЛЕНИНА

№15 – 16 (1411)

ŞƏNBƏ, 28 MAY 1983-cü İL

QİYMƏTİ 2 QƏPİK

“İPƏKÇİ” QƏZETİNİNREDAKSİYASINA

Nurəddin MUSTAFAYEV, Şəki Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi.

50 yaradıcılıq ili

Yusif ABDURAHMANOV – V.İ.Lenin adınaŞəki İpək İstehsalat Birliyinin baş direktoru, Xalidə MƏMMƏDOVA – PartiyaKomitəsinin katibi, Nəcibə MAHMUDOVA – Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri,Təranə Lətifova – komsomol komitəsinin katibi.

SÖZÜ DEPUTATLARIMIZA VERİRİK

Həsən ABDULLAYEV, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının prezidenti, SSRİ Ali Sovetinin deputatı.

Nəbi XƏZRİ, Azərbaycanın Xarici Ölkələrdə Dostluq və Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti rəyasət heyətininsədri, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı.

Əkrəm ŞƏKİNSKİ, Azərbaycan SSR Geologiya idarəsinin rəisi, Azərbaycan SSRAli Sovetinin deputatı.

TƏLTİFLƏR

VAHİD AİLƏ HİSSİ

Dostluğun gücü ilə...

Ransa DIKO, Kiyevdəçıxan “Darnitski şovk” qəzetinin redaktoru.

Naum ARANOVİÇ, Moskvadaçıxan “Çelenok” qəzetinin redaktoru.

XATİRƏLƏRİM

QƏZET BELƏ YARANDI

Zəkəriyyə MƏMMƏDOV, əmək veteranı.

QƏZETİ YARADANLAR

TARİXİMİZDƏN SƏHİFƏLƏR

Qoşa vuran iki ürək

(“İpəkçi” 1934-cü il)

(“İpəkçi”, 1933-cü il

TƏBRİK EDİRLƏR

Sov.İKP MK-nın “SOSİALİSTEÇESKAYAİNDUSTİYA” qəzeti redaksiyasının kollektivi.

AZƏRBAYCAN SSR JURNALİSTLƏRİTTİFAQININ İDARƏ HEYƏTİ

Söhrab İBRAHİMOV, Azərbaycan SSRYüngül Sənaye naziri.

Ənvər HÜSEYNOV, SSR Nazirlər Soveti yanında Azərbaycan SSR NazirlərSovetinin Moskvadakı daimi nümayəndəsi.

Nəriman ZEYNALOV, “SOVET KƏNDİ” qəzetinin redaktoru.

“MÜXBİR” bulletini, Azərbaycan SSR Jurnalistlər İttifaqının orqanı.

AzərİNFORMun kollektivi.

Əlisahib MƏMMƏDOV, Azərbaycan SSR Daxili İşlər Nazirliyində çıxan “MÜBARİZKEŞİKDƏ” qəzetinin redaktoru.

Bəxtiyar VAHABZADƏ.

Mirzə MİRZƏYEV, Şəki Şəhər Daxili İşlər Şöbəsinin rəisi.

Sabir ƏFƏNDİYEV, rayon mətbuat mərkəzinin sədri, filologiya elmlərinamizədi.

“İPƏKÇİ” İŞIQLI QƏZETDİR

Əziz ƏFƏNDİZADƏ, pedaqoji elmlər doktoru, professor, respublikanın əməkdarmüəllimi.

Zaman QARAYEV, filologiya elmləri namizədi

MƏN FƏHLƏ MÜXBİRİYƏM

Məmməd RZAYEV, Baramaaçan istehsalatının fəhləsi, “İpəkçi”nin fəhləmüxbiri.

QƏLƏMİ ƏLİNDƏDİR

Ə.ŞAMİL.

QƏZETİN İLK TƏRTİBÇİSİ

“İPƏKÇİ”

Qurtuluş SÜLEYMANLI.

“İPƏKÇİ” QƏZETİNİN REDAKSİYASINA

Nurəddin MUSTAFAYEV,

Şəki Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi.

Əziz yoldaşlar!

Azərbaycan KP Şəki Şəhər Komitəsi ölkəmizin və respublikamızın çoxtirajlı qəzetlərinin veteranlarından biri olan “İpəkçi”nin ilk nömrəsinin çapdan çıxmasının 50 illiyi və səmərəli işinə görə onun Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunması münasibətilə sizi, qəzetinizin fəhlə müxbirlərini, fəallarını, oxucularını, bütün Şəki ipəkçilərini hərarətlə təbrik edir.

“İpəkçi” öz varlığının 50 ili ərzində həmişə Şəki Şəhər Partiya Komitəsinin mübariz köməkçilərindən biri olmuş, Azərbaycan ipək sənayesinin formalaşmasında və inkişaf etdirilməsində səmərəli iş görmüşdür. Qəzetin səhifələrində respublika ipək sənayesi əməkçilərinin yarım əsrlik mübariz yolu unudulmaz salnaməyə çevrilmişdir. Bu qəzet fəhlə sözünün, fəhlə əməyinin, fəhlə əzmkarlığının tərənnümçüsü kimi çıxış edir, ipəkçilərin qüvvəsini partiyanın qarşıya qoyduğu vəzifələrin həyata keçirilməsinə bacarıqla səfərbər edir. Sov. İKP noyabr (1982-ci il) plenumunda müəyyən etdiyi vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün “İpəkçi” zəhmət adamlarını yüksək intizama çağırır, plan və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi uğrunda mübarizədə mətbu sözünün qüdrətindən bacarıqla istifadə edir, problem məsələlər qaldırır və onun həllinə nail olur.

Mübariz fəhlə qəzeti “İpəkçi”mizin 50 illik yubileyi rayonumuzun ictimaisiyasi və mədəni həyatında əlamətdar hadisələrdən biridir. Şəhərin partiya, sovet və komsomol təşkilatları adından möhkəm əmin olduğumuzu bildiririk ki, “İpəkçi” bundan sonra da öz şanlı ənənələrinə sadiq qalacaq, özək ilinin, bütövlükdə 11-ci beşilliyin vəzifələrinin ləyaqətlə yerinə yetirilməsində bizə yaxından kömək edəcəkdir.

50 yaradıcılıq ili

Yusif ABDURAHMANOV – V.İ.Lenin adına Şəki İpək İstehsalat Birliyinin baş direktoru, Xalidə MƏMMƏDOVA – Partiya Komitəsinin katibi, Nəcibə MAHMUDOVA – Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri, Təranə Lətifova – komsomol komitəsinin katibi.

Yarım əsr bundan əvvəl Azərbaycan ipəkçilərinin ilk çoxtirajlı “İpəkçi” qəzetinin birinci nömrəsi çapdan çıxdı. O dövrdə ölkəmizin bir sıra digər iri müəssisələrində də belə qəzetlər buraxılırdı. Lakin onların bir çoxunun adı sonradan dəyişildi. Bəzilərinin nəşri isə dayandırıldı. Lakin “İpəkçi” 50 ildir ki özünün şairanə adını şərəflə daşıyır. Bu gün isə köhnə çoxtirajlı qəzetlərdən biri hesab olunur.

“İpəkçi” ilk beşilliklər dövründə meydana gəlmiş, döyüşkən təbliğatçı və təşviqatçı kimi şanlı bir yol keçmişdir. Qəzet bütün bu illər ərzində Şəki Şəhər partiya komitəsinin, ipək birliyi partiya komitəsinin, müəssisənin ictimai təşkilatlarının, direktorluğunun mübariz köməkçisi olmuş, bolşevik mətbuatının ənənələrinə həmişə sadiq qalmışdır. “İpəkçi”nin indiyədək buraxılmış bütün nömrələri Azərbaycan ipəkçilərinin diqqətəlayiq işlərinin və nailiyyətlərinin parlaq salnaməsidir.

Əlli ildən artıqdır ki, qəzet Şəki mətbuatının mübariz sıralarındadır. Özünün alovlu bolşevik sözü ilə kommunizm işi uğrunda mübarizə aparır. Onun yarım əsrlik yolu Azərbaycan ipəkçilərinin həyat və mübarizə yolu ilə sıx bağlıdır.

Bütün sovet mətbuatı kimi, “İpəkçi”nin də gücü marksizm-leninizm ideyalarına sədaqətdə, oxuculara, zəhmətkeş kütlələrlə qırılmaz əlaqədədir. Öz işində qəzetimiz geniş müəlliflər ordusuna, fəhlə kollektivinə arxalanır. Qəzetin sədaqətli dostlarından – fəhlə müxbirlərindən, baramaaçan Məmməd Rzayev, respublikanın əməkdar səmərələşdiricisi, çilingər Seyran Kərimov, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı, toxucu Əmanət Abbasova, əmək və müharibə veteranı, fərdi təqaüdçü Zəkəriyyə Məmmədov və başqaları uzun illərdir ki, “İpəkçi” ilə işgüzar əlaqə saxlayırlar. Oxucuların məktubları və yazıları qəzeti günün vacib mövzuları ilə təmin edir, təhlil və düşüncələr üçün zəngin material verir, bir çox problem məsələlərin həllində köməyə gəlir.

Fəhlə qəzetimiz özünün ikinci yarım əsrinə qədəm qoymuşdur. Möhkəm əminik ki, “İpəkçi” Sovet mətbuatının gözəl ənənələrinə bundan sonra da sadiq qalacaq, bu ənənələri inkişaf etdirəcək, kommunizm quruculuğunda yeni zirvələr fəth edən Şəki ipəkçilərinin ən yaxın köməkçisi olacaqdır.

SÖZÜ DEPUTATLARIMIZA VERİRİK

Həsən ABDULLAYEV,

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının prezidenti, SSRİ Ali Sovetinin deputatı.

– Əziz yoldaşlar!

50 illik yubileyini böyük sevinclə qeyd etdiyimiz “İpəkçi” qəzeti şərəfli bir yol keçmiş, hələ orta əsrlərdən Şərqin mühüm sənətkarlıq və ticarət mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanmış Şəkinin, onun zəngin tarixi təcrübəyə malik ipəkçilərinin zəhmət salnaməsini yaratmaqda böyük uğurlar qazanmışdır. Azərbaycanda sosializm quruculuğunun qızğın dövründə həyata qədəm qoyan “İpəkçi” çox qısa bir müddətdə Lenin ideyalarının alovlu carçısına çevrilmiş, yeni şüur uğrunda ümumxalq mübarizəsinin məqsəd və mahiyyətini Azərbaycan ipəkçilərinə çatdırmaqda yerli partiya təşkilatının mübariz köməkçilərindən biri olmuşdur.

50 illik fəaliyyəti ərzində “İpəkçi” qəzeti mütərəqqi texniki üsulların yayılmasına, ipəkçiliyin və digər sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsinə yorulmadan və partiyalı mövqedən kömək göstərmişdir. Böyük Vətən müharibəsi illərində və müharibədən sonrakı beşilliklərdə dahi Leninin adını daşıyan Şəki İpək Kombinatının çoxminli kollektivinin ideyasiyasi və mənəvi tərbiyəsi sahəsində “İpəkçi” qəzeti zəngin təcrübə qazanmışdır. Respublikamızın son beşilliklərdə qazandığı böyük nailiyyətlərdə Şəki zəhmətkeşlərinin də payı vardır.

Bu gün Sov.İKP MK noyabr (1982-ci il) plenumu qərarlarının həyata keçirilməsi uğrunda mübarizədə “İpəkçi” qəzeti də təşkilatçı, təbliğatçı və təşviqatçı kimi çıxış edir. Partiyamızın daxili və xarici siyasətinin zəhmətkeşlərə aydınlaşdırılması, mədəni həyatımızın bugünkü yüksəliş səviyyəsinin əyani səviyyədə əks etdirilməsi, ictimai həyatımızın vacib məsələlərinə cəsarətli müdaxilə ona haqlı olaraq geniş oxucu hörmətini qazandırmışdır.

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası 50 yaşlı “İpəkçi” qəzetinin kollektivini yubileyi və yüksək mükafata layiq görülməsi münasibəti ilə təbrik edir, böyük inkişaf yolu keçmiş sovet elmimizlə sosialist həyatımızın qırılmaz vəhdətini daha yüksək səviyyədə işıqlandırmaq işində ona yeniyeni uğurlar arzulayır.

Nəbi XƏZRİ,

Azərbaycanın Xarici Ölkələrdə Dostluq və Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti rəyasət heyətinin sədri, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı.

– Həmişə maraqla oxuduğum “İpəkçi” qəzetinin 50 yaşı tamam olmuşdur. Bu müdriklik yaşında qəzet öz amalına sadiq qalmışdır. “İpəkçi”nin səhifələrini çevirdikdə böyük bir kollektivin əmək coşqunluğu, qələbə əzmi, zərif Şəki ipəyi qədər mülayim, həlim təbiətli, incə yumorlu əmək adamlarının fədakarlığı, ən gözəl insani keyfiyyətləri aşkar hiss olunur.

Bütün varlığınla duyursan ki, fəhlə qəzetinin müxbirləri Sov. İKP XXVI qurultayının tarixi qərarlarını, partiyanın ərzaq proqramını müvəffəqiyyətlə həyata keçirən Şəki şəhər partiya Komitəsinin ən yaxın, etibarlı köməkçiləridirlər. Düşünürsən ki, bu, belə də olmalıdır. Ona görə ki, “İpəkçi” qəzeti öz peşəsinin vurğunu olan, nöqsanlara qarşı barışmaz mövqe tutan, fədakar, prinsipial, mənən saf dostluğa can atan, büllur təbiətli yaradıcı bir kollektivin bəhrəsidir.

Qəzetin adı da çox şairanədir: “İpəkçi”. İpək adlı, ipək xarakterli bu qəzetimiz yeri gələndə çox kəskin və qəti olmağı da bacarır. Mövcud nöqsanları prinsipial və barışmaz partiyalı mövqedən tənqid atəşinə tutur. Bununla da yerlərdə mənəvi saflığın və təmizliyin bərqərar olmasında yerli partiya təşkilatına yaxından kömək edir.

Mən sevimli qəzetimizə böyük uğurlar arzulayıram.

Əkrəm ŞƏKİNSKİ,

Azərbaycan SSR Geologiya idarəsinin rəisi, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı.

Fərəhləndirici haldır ki, respublika ipəkçilərinin kəskin ideya silahı olan 50 yaşlı “İpəkçi”miz bu illər ərzində mənalı, yaddaqalan bir yol keçmiş, Azərbaycan ipək sənayesinin təşəkkülünü, inkişafını və gələcək perspektivlərini öz səhifələrində mükəmməl bir dolğunluqla əks etdirən mübariz orqan kimi böyük nüfuz, layiqli hörmət və ehtiram qazanmışdır. Özünün yarım əsrlik yubileyi ərəfəsində qəzetin Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanı ilə təltif edilməsi bunu bir daha təsdiq edir.

Sevimli qəzetimizin 50 yaşı ölkəmizdə nəşr olunan çoxtirajlı qəzetlərin, Azərbaycan ipəkçilərinin, Şəki mətbuatının ictimai-siyasi və mədəni həyatında görkəmli hadisə olmaqla yanaşı, respublikamızın əməksevər geoloqları üçün də çox təqdirəlayiq və fərəhləndirici yubileydir.

Mən “İpəkçi”nin oxucularına – öz seçicilərimə geoloqlarımızın diqqətəlayiq işləri barədə məlumat verməyi borc bilirəm. Bir neçə ildir ki, mineral sərvət kəşfiyyatçılarımız respublikanın dilbər guşəsi olan Böyük Qafqazın cənub yamaclarının Şəki, Zaqatala, Balakən rayonlarının ərazisini əhatə edən hissələrində planauyğun ardıcıl geoloji işlər aparır. Nəticə etibarı ilə, bir sıra tikinti materialları yataqları təsərrüfat dövriyyəsinə daxil edilmiş, böyük polimetal filizi yatağı öyrənilmiş, Alazan-Əyriçay vadisinin yeraltı şirin su ehtiyatı təsdiq edilmişdir.

Əmin ola bilərsiniz ki, geoloqlarımız bundan sonra da aparılan işlərin məzmununa və keyfiyyətinə lazımı diqqət yetirəcək, Şəki və digər Böyük Qafqaz zonası rayonlarının gələcək coşqun inkişafına öz töhfəsini verəcəklər

TƏLTİFLƏR

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin 24 mart 1983-cü il tarixli Fərmanı ilə zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsi, istehsal planlarının yerinə yetirilməsinə onların səfərbər edilməsi sahəsində fəal işinə görə və birinci nömrəsinin çapdan çıxmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq “İpəkçi” qəzeti Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

***

Kiyev şəhərindəki Lenin ordenli Darnitsa İpək Kombinatının direktorluğu, partiya, həmkarlar ittifaqı və komsomol komitələri Azərbaycan və Ukrayna ipəkçilərinin kommunist tərbiyəsində fəal işinə, dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində böyük xidmətlərinə görə və birinci nömrəsinin çapdan çıxmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq “İpəkçi” qəzetini Fəxri fərmanla təltif etmişlər.

***

Azərbaycan SSR Ali və Orta ixtisas Təhsili Nazirliynin kollegiyası tələbə gənclərin kommunist tərbiyəsində fəal iştirakına və ilk nömrəsinin çapdan çıxmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq “İpəkçi” qəzetini Fəxri fərmanla təltif etmişdir.

***

Azərbaycan Jurnalistlər ittifaqı mətbuatda uzun illər səmərəli fəaliyyətinə, jurnalistlər ittifaqı təşkilatının işində fəal iştirakına görə və “İpəkçi”nin ilk nömrəsinin çapdan çıxmasının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq qəzetin redaktoru Salis Məmmədov yoldaşı Fəxri fərmanla təltif etmişdir.

VAHİD AİLƏ HİSSİ

Dostluğun gücü ilə...

Ransa DIKO,

Kiyevdə çıxan “Darnitski şovk” qəzetinin redaktoru.

Əziz həmkarlarımız, yaradıcılıq qüvvənizi çiçəklənməsi bayramınız mübarək olsun! Qəzetinizin yüksək mükafata – fəxri fərmana layiq görülməsi Ukrayna ipəkçilərini də ürəkdən sevindirmişdir.

Ötən yarım əsrdə “İpəkçi” Azərbaycan ipək sənayesi ilə birgə böyük və şərəfli yol keçmişdir. Yəqin ki, Şəki veteranları o illəri, hələ təzə boyaq iyi gələn “İpəkçi”nin ilk nüsxələrinin proletar himninin – “İnternasional”ın, sədaları altında oxuculara təqdim edildiyi günü yaxşı xatırlayırlar.

Və bu gün də siz ümumi işimizə – xalq istehlakı mallarını artırmaq işinə çoxlu enerji, bilik, yaradıcılıq axtarışları sərf edirsiniz.

“İpəkçi” ilə “Darnitski şovk”u uzun illərin dostluğu birləşdirir. Qəzetlər öz səlahiyyətli nümayəndələri olan fəhlə müxbirləri vasitəsilə Ukrayna və Azərbaycan ipəkçiləri arasında sosializm yarışının getdikcə daha geniş vüsət almasında, qabaqcılların iş təcrübəsinin yayılmasında mühüm rol oynayırlar. Qəzetlərin vaxtaşırı səhifə mübadiləsi keçirmələri və birləşmiş dostluq nömrələri buraxmaları təqdirəlayiqdir.

“Vahid ailə hissi” rubrikası altında buraxılan birləşmiş nömrələrimiz Azərbaycan qəzetləri “Bakinski raboçi”, “Kommunist”, “Sovet kəndi” və Ukrayna qəzetləri “Pravda Ukrayna”, “Raboşaya qazeta” tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. İpəkçilərin vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik ruhunda tərbiyə edilməsi sahəsində qəzetlərimizin səyinə Şəki Şəhər və Kiyevin Dnepr Rayon Partiya Komitələri yüksək qiymət vermişlər. Bu yaxınlarda aldığım “Xalqlar dostluğu” ordenini isə ümumi işimizə verilən mükafat hesab edirəm.

***

Naum ARANOVİÇ,

Moskvada çıxan “Çelenok” qəzetinin redaktoru.

Keçən ilin oktyabr ayında Moskvada Azərbaycan SSR günləri keçirilirdi. Respublikanızın elçiləri paytaxta qonaq gəlmişdilər. Nümayəndə heyətinə Azərbaycan KP MK-nın katibi Həsən Həsənov yoldaş başçılıq edirdi. Azərbaycanın elçiləri bizim “Krasnaya Roza”da oldular, kollektivimizin üzvləri ilə görüşdülər. Görüş zamanı azərbaycanlı dostlarımıza sürpriz hədiyyələr təqdim etdik. Bu, “İpəkçi” və “Çelenok”un bir gün əvvəl həm Moskvada və həm də Şəkidə birgə buraxdıqları birləşmiş dostluq nömrələri idi. Qəzetlər maraqla qarşılandı, hətta bəziləri heyrətləndilər ki, necə olub ki, “İpəkçi” və “Çelenok”un Şəkidə buraxılmış dostluq nömrəsi 24 saat ərzində Moskvaya gəlib çatmışdır? Kombinatımızın direktoru A.M.Dubinin yoldaş bu “sirri” açdı. O, söhbətində bildirdi ki, redaksiyalarımız birbiri ilə sız işgüzar əlaqə yaratmışlar. Qəzetlərimizin birləşmiş nömrəsi Şəkidən Moskvaya təyyarə ilə yola salınmışdır. Redaktorumuz təyyarə meydanına getmiş, qəzetin nömrəsini qəbul etmişdir.

Azərbaycan LKGİ MK-nın birinci katibi C. Müslümzadə yoldaş “Çelenok”la və “İpəkçi”nin bu işgüzar əlaqələrinə yüksək qiymət verdi.

Qəzetlərimizin birləşmiş nömrələri SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisində də hamının marağına səbəb oldu, hər yerdə geniş əks-səda doğurdu. “Veçernaya Moskva” qəzeti bu təşəbbüsümüzü alqışladı. Azərbaycanda çıxan “Sovet kəndi” qəzeti işimizi bəyəndi, “Kommunist” qəzeti dostluğumuzun gücündən, bəhrəsindən söhbət açdı.

Azərbaycan televiziyası və radiosunun Moskvadakı müxbiri Altay Zahidov redaksiyamıza gəldi. O, “İpəkçi” ilə “Çelenok”un dostluq əlaqələri barədə məndən intervü aldı. Görünür, “Günün ekranı” xəbərlər proqramındakı çıxışım respublikanızda maraqla qarşılandı. Mənim adıma Şəkidən minnətdarlıqla dolu teleqramlar gəldi.

Məndən soruşsalar ki, müdrik yaşlı “İpəkçi”də orijinal, daha çox diqqəti cəlb edən nədir? Tərəddüd etmədən deyərdim: ilk növbədə xalqlar dostluğunun tərənnümü. Sosializm yarışının, onun ən yaxşı formalarının geniş yayılmasına yer verilməsi. Bir məqsəd, bir amal uğrunda yarış meydanında xariqələr yaradan əmək adamlarının ən gözəl keyfiyyətlərinin yayılmasında, təbliğ edilməsində, onları bir-birinə yaxınlaşmasında “İpəkçi” mühüm rol oynayır.

Bu əmək adamları Şəkidən nə qədər uzaqda: istər Moskvada, Ukraynada, Gürcüstanda, istərsə də Özbəkistanda... olursa olsun, fərqi yoxdur, “İpəkçi” onların iş təcrübələrindən vaxtaşırı söz açır, Şəki ipəkçilərinin qüvvə və bacarıqlarını ümumi işin xeyrinə səfərbər etməyi bacarır.

XATİRƏLƏRİM

QƏZET BELƏ YARANDI

Zəkəriyyə MƏMMƏDOV, əmək veteranı.

“İpəkçi”nin birinci nömrəsinin çapdan çıxdığı gün – 1933-cü ilin 13 mart günü yaddaşıma ömrümün xoş, ən əziz günü kimi həmişəlik həkk olunub. O gün əsl toy-bayram idi. Hamı qəzetin ilk nömrəsinin nömrəsinin çap olunmasını səbirsizliklə gözləyirdi. Həyəcanlı idik. Mətbəə işçiləri də bizimlə birgə şən əhval-ruhiyə ilə çalışırdılar.

Qəzetin korrektura işi mənə həvalə edilmişdi. Səhifələrdəki materialları dönə-dönə, ürək çırpıntısı ilə oxumuşdum.

Gənc fəhlə Əsabəli Ağamirzəyev ilk nömrənin tərtibinə gərgin əmək sərf etmişdi. Qəzetin yaradıcı heyəti çox məsul, şərəfli bir iş gördüyünü başa düşürdü. Ölkəmizin çoxtirajlı qəzetlərinin müjdəçilərindən biri olan “İpəkçi”, Azərbaycan ipəkçilərinin yeni həyat uğrunda mübarizəsinin təbliğatçısı və təşviqatçısı kimi belə yarandı.

Nəhayət, çapçılar – Cahangir Ağamirzəyev və Yusif Hacıyev çap maşınının arxasına keçdilər. Az keçmədi ki, Azərbaycan ipəkçilərinin çoxtirajlı qəzeti olan “İpəkçi”nin birinci nömrəsinin nüsxələri göründü. Redaktor Rəsul Rəsullu mətbəə qoxulu təzə nömrəni ehtiyatla əlinə götürdü. Birgə anda redaktorun başına cəm olduq. Sevincdən, şadlıqdan gözlərimiz yaşarmışdı. Çoxdan gözlədiyimiz gün gəlib çatmış, yuxusuz, narahat keçirdiyimiz gecələr ən gözəl bəhrəsini vermişdi.

“İpəkçi” çox qısa bir müddətdə əməkçilərin dərin rəğbətini qazandı. Onun hər yeni nömrəsi kollektivin həyatında əlamətdar hadisəyə çevrildi. Tezliklə, qəzetin ətrafına prinsipial, sözü, qələmi kəsərli müxbirlərin böyük bir dəstəsi toplandı. “İpəkçi”nin fəhlə müxbirlərindən Əhməd İmanov, Mikayıl Hüseynov, Camaləddin Əfəndiyev, Sariyyə Kərimova, Veysəl Babayev, İsaq Məmmədov, Zivər Xəlilova və başqaları qəzet səhifələrində tez-tez çıxış edir, öz həmkarlarının nailiyyətlərindən yazır, nöqsanları tənqid edirdilər.

“İpəkçi” qəzeti uzun illərdən bəri yaşatdığı gözəl ənənələrinə bu gün də sadiqdir. Fəhlə qəzetimiz coşqun ilhamla qurub-yaradan böyük bir kollektivin həqiqi həyat güzgüsüdür.

QƏZETİ YARADANLAR

“İpəkçi” qəzetinin ilk oxucuları ilə ancaq Şəki mətbəəsinin sexlərində görüşmək olar. Təəccüblənməyin. Qəzetin hər nömrəsi burada yaranır və həyata vəsiqə alır. Hamıdan əvvəl qəzetin materialları linotipçilərə etibar olunur. Onların səmərəli işindən çox şey asılıdır. Ömrünün 30 ilini bu peşəyə həsr etmiş Şamil Əhmədov linotip maşınının arxasına keçəndə əsl iş başlanır.

Şamil dayının iş zamanı öz sevimli “məşğələsi”ndən ayırmaq mümkün deyildir. Yetişdirməsi Sıracəddin Heydərovun dediyi kimi, bu zaman o, sanki “sehrli” bir aləmdə olur.

Səhifənin tərtibi üçün qəliblərə yığılmış gümüş sətirlər özlüyündə qəzet üçün xammaldır. Burada incə ruhlu, yüksək zövqlü düşünülmüş tərtibçi əli gəzməlidir. Ənvər İsmayılov da beləcə dəst-xətti olan yaradıcı tərtibçidir. Onun üzə çıxardığı səhifələr həmişə öz səliqəsi, aydınlığı, düşünülmüş kompozisiyası ilə seçilir. Gənc tərtibçi Əşrəf Rəsulov ustasından çox şey görüb-götürmüş, öyrənmişdir. İndi peşəsinə yaradıcılıqla, diqqətlə yanaşmağı bacarır.

Səhifələrin maketi tutularkən mətbəənin işçilərindən Həvva Salahova, Kamal Xudiyev, Sıracəddin Heydərov, Şirəli və Nömraz İbrahimovlar da öz peşələrinə yaradıcılıqla yanaşırlar.

Elə ki, səhifələr “təmiz”ə çıxıb hazır oldu, “İpəkçi” son əməliyyatdan keçir. Çap maşınına “bənd” edilmiş gümüş sətirlər axırıncı dəfə diqqətlə nəzərdən keçirilir. Çapçı Həqiqət Mmmədcanova çap maşınının arxasına keçir. Az keçmədən maşının barmaqları ilə gümüş səhifələrə toxunan ağ kağızlar birgə anda kollektivin səmərəli əməyini göz önündə canlandırır. Yaraşıqlı, incə zövqlə tərtib olunmuş “İpəkçi”nin rəng qoxulu təzə nömrəsi beləcə üzə çıxır.

Mətbəənin direktoru Fərhad Süleymanov, usta Əli Hüseynov da yeni nömrənin həyata vəsiqə almasında yaxından iştirak edirlər.

TARİXİMİZDƏN SƏHİFƏLƏR

Qoşa vuran iki ürək

(“İpəkçi” 1934-cü il).

“1931-ci ildə kombinatın fabrik-zavod təhsili məktəbinin əvvəlinci buraxılışı olmuşdur. Məktəbi 16 müsəlman qızı qurtarmışdır. Qara çadranı cəsarətlə atıb mədəni həyata atılan bu qızlardan biri də Zivər Xəlilovadır. Orta boylu. Qarayanız bir qız olan Zivər xeyli vaxt barama çarxında işləmişdir. O çox diribaş, qoçaq qızdır. Zivərin təklifi ilə kombinatda ipəyi elmi cəhətdən sınaqdan çıxaran laboratoriya düzəldilmişdir. Bu laboratoriyanın faydası böyükdür...”

(“İpəkçi”, 1933-cü il)

“Xam ipəkdən atlas kimi parça toxunacaqdır!

İndi bir çoxları bu sözlərə bəlkə də kəmetiqad olurlar. Fəqət, yaxın zamanlarda parça hasılatı bir şirin həqiqət olacaqdır. Kombinata 7 dənə parça toxuyan dəzgah gətirilmişdir. Bu dəzgahalr dərhal quraşdırılacaqdır. Quraşdıranlara ixtisas sahibi Ənvər Sultanov başçılıq edəcək. Ənvər Gəncə şəhərindəki toxuculuq texnikumunu (yəni məktəbini) qurtarmışdır. O, çox zirək, ayıq mühəndisdir...”

Şəki ipək sənayesinin veteranlarından sayılan Zivər Xəlilova və Ənvər Sultanov bu gün də ruhən, qəlbən doğma kollektivlə bir sıradadır. Ürəkləri həmişə qurub-yaratmaq həvəsi ilə çırpınan Z.Xəlilova və Ə.Sultanov Böyük Vətən müharibəsindən bir az əvvəl bir-birinə könül vermiş, xoşbəxt ailə qurmuşlar. Onlar 50 illik zəhmət yollarının eniş-yoxuşunda tək özlərinə yox, əmək meydanına atılan onlarla insana dayaq, çətin gündə həyan olmuşlar.

“İpəkçi” qəzeti özünün bu ilk oxucularının – müxbirlərinin, həyat yolunu həmişə izləmiş, onların xoş sorağından xəbər vermişdir. Bu gün Ənvər dayı baş mexanika şöbəsində usta, ömür gün dostu Zivər xanım isə ipək birliyindəki 69 nömrəli texniki peşə məktəbinin direktorudur.

TƏBRİK EDİRLƏR

Sov.İKP MK-nın “SOSİALİSTEÇESKAYA İNDUSTİYA” qəzeti redaksiyasının kollektivi.

Ölkəmizin ən yaşlı çoxtirajlı qəzetlərindən biri olan “İpəkçi”nin şanlı 50 illiyi və qəzetin Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunması münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirik.

“İpəkçi” qəzetinin keçdiyi şanlı yol bizə çox yaxşı məlumdur. Xalqlar dostluğu mövzusu qəzetin ənənəvi mövzusudur. Bu mövzu qəzetin son 10 ildəki nömrələrində özünə daha möhkəm yer tapmışdır. “İpəkçi” Moskva, Kiyev, Kutaisi, Tbilisi və ölkənin bir çox şəhərlərinin ipəkçiləri ilə Azərbaycan ipəkçilərinin dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində mühüm rol oynayır.

Sizə şərəfli və çətin işinizdə yeni-yeni yaradıcılıq nailiyyətləri, möhkəm cansağlığı və tükənməz ilham arzulayırıq.

***

AZƏRBAYCAN SSR JURNALİSTLƏR İTTİFAQININ İDARƏ HEYƏTİ

Azərbaycan SSR Jurnalistlər İttifaqının idarə heyəti Sizi və Sizin şəxsinizdə qəzetinizin fəhlə müxbirlərini, müəlliflərini və bütün oxucularını “İpəkçi” qəzetinin birinci nömrəsinin çapdan çıxmasının 50 illiyi münasibəti ilə qızğın təbrik edir.

Qoy, qəzetinizin nüfuzu daha da artsın! Sov. İKP XXVI qurultayının, Azərbaycan KP XXX qurultayının qarşıya qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsində o, Şəki ipəkçilərinin mübariz tribunası, yaxın köməkçisi olsun!

***

Söhrab İBRAHİMOV, Azərbaycan SSR Yüngül Sənaye naziri.

“İpəkçi”nin respublikamızın Yüngül Sənaye nazirliyində buraxılan çoxtirajlı qəzetlərin pioneri adlandırırlar. Ölkəmizin ilk çoxtirajlı qəzetlərindən biri kimi tanınan “İpəkçi”, həmişə Azərbaycan ipəkçilərinin ön cərgələrində cəsarətlə addımlamış, böyük bir əmək ordusuna “sərkərdəlik” etmişdir.

Şəki ipəkçilərinin öz qəzetləri ilə öyünməyə, onun barəsində iftixarla danışmağa mənəvi haqları vardır. “İpəkçi” bu haqqı yarım əsrlik gərgin, səmərəli, diqqətəlayiq işi ilə qazanmışdır. Öz mövqeyində həmişə ayıq dayanan “İpəkçi”, sükançısı olduğu kollektivin qaynar həyatına dərindən nüfuz etməyi, fəhlələri yeni müvəffəqiyyətlərə, qələbələr uğrunda yarışa səsləməməyi yaxşı bacarır. “İpəkçi” həmişə çətin işlərə girişir. Kollektivin mənafeyi ilə bağlı elə problem məsələlərə toxunur ki, kiçik qəzetin bu cəsarətli, alovlu çıxışları hər yerdə rəğbətlə qarşılanır. Qəzetin yarım əsrlik fəaliyyəti Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri fərmanı ilə qiymətləndirilmişdir.

Fəhlələrin qüvvə və bacarıqlarını Sov.İKP XXVI qurultayının qərarlarını yerinə yetirməyə səfərbər etmək işində “İpəkçi”yə daha böyük müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.

***

Ənvər HÜSEYNOV,

SSR Nazirlər Soveti yanında Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Moskvadakı daimi nümayəndəsi.

Həmyerlimiz, peşəkar inqilabçı Həkim Babayevi ailəsində dünyaya göz açmış, burada böyüyüb boya-başa çatmış Pyotr Babayevin adı moskvalılar üçün də doğma və əzizdir. O, üç inqilabın iştirakçısı olmuşdur. İnqilabdan sora Moskvanın Sokolniki Rayon Sovetinin sədri vəzifəsində işləmişdir. V.İ.Leninin iştirakı ilə ölkəmizdə ilk dəfə kommunist iməciliyi bu rayonda keçirilmişdir.

“İpəkçi” qəzeti Babayevlər ailəsinin üzvləri haqqında vaxtaşırı seriya ilə məktublar dərc etməklə yaxşı iş görür. Bu yaxınlarda qəzet Pyotrun atasının inqilabi fəaliyyəti haqında maraqlı bir materialla çıxış etmişdir.

Şəki ipək istehsalat birliyinin kollektivi beynəlmiləl kollektivdir. İpəkçilərin, xüsusilə gənclərin sosialist beynəlmiləlçiliyi ruhunda tərbiyə edilməsində qəzet çox iş görür. “İpəkçi” və “Çelenok”un Moskvada və Şəkidə tez-tez buraxdıqları birləşmiş dostluq nömrələri Vətənimizin paytaxtında da böyük maraqla qarşılanır.

Daimi nümayəndəlik şanlı yubileyiniz münasibəti ilə Sizi qızğın təbrik edir. Gələcəkdə də Azərbaycan ipəkçilərinin mübariz ideya silahı bayrağını yüksək tutmağınızı arzulayırıq.

***

Nəriman ZEYNALOV,

“SOVET KƏNDİ” qəzetinin redaktoru.

Zəhmətkeşlərin kommunist tərbiyəsində “İpəkçi” qəzetinin gördüyü iş hər cürə tərifə layiqdir. Təsadüfi deyil ki, partiya və hökumətimiz qəzetin 50 illik fəaliyyətini yüksək qiymətləndiriblər. Qəzet fəxri fərmanla təltif edilmişdir.

Qəzetinizin indiki şad günündə “Sovet kəndi” qəzetinin əməkdaşları da elə Sizin kimi fərəh hissi keçirirlər. Sizi ürəkdən təbrik edirik. Müvəffəqiyyətlərinizin bundan sonra daha da artacağı şəksizdir.

50 yaşlı qəzetinizin kollektivinə möhkəm cansağlığı, uzun ömür və yeni yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzulayırıq.

***

MÜXBİR” bulletini,

Azərbaycan SSR Jurnalistlər İttifaqının orqanı.

Əziz “İpəkçi”! Dünya göz açandan, ilk sözünü deyəndən bəri sənə saysız-hesabsız sətirləri yazılmış, müəssisəyə gələn neçə-neçə gənci həyata pərvazlamış, büdrəyəndə əlindən tutmuş, burada saç-saqqal ağardan peşə ustalarına söz qoşmuş, vətənimizin ağır günlərində nisgillilərə təsəlli vermiş, xalqımızın yenilməzliyini odlu cümlələrlə oxuculara çatdırmısan.

Dostum “İpəkçi”, son illərdəki əməllərindən danışmağa gücüm çatmaz. Birdən elə sanballı işlərə əl atırsan, təəccüb məni bürüyür. Öz-özümə deyirəm: “Əzizim, bu sənin xörəyin deyil”. Elə ki sonrakı nömrələrini oxuyanda, görürəm o balaca boyunla lazım gəlsə Şəki dağlarını da yerindən oynada bilərsənmiş. Səni qınamıram. Güvəndiyin yer, arxalandığın ünvan var, ona görə də hər yerə səs salmısan. O böyük qüvvə Şəki Şəhər Partiya Komitəsidir. Haradakı çoxtirajlı qəzetlərə belə partiya qayğısı var, orada irəliləyiş, orada yüksəliş özünü göstərməlidir. Səhifələrində dərc olunan nəcib təşəbbüslər, maraqlı təcrübəni yaymağın, kəsərli tənqidi yazılara vaxtında cavab almağın da bunun sayəsindədir. Son illər səni ən çox “dilədişə” salan, sözünüsöhbətini Şəkinin hüdudlarından çox-çox uzaqlara çatdıran, zəhmət adamlarına başıucalığı gətirən, əməyini qiymətləndirən də odur.

“İpəkçi” hələ çox iş görəcəkdir. Bu qalsın əllidən sonraya. İndi isə səni səmimi qəlbdən təbrik edir, sənə yeni yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri diləyirəm. Gün o gün olsun ki, yüzünə yığışaq.

***

AzərİNFORMun kollektivi.

Yarım əsrlik yol keçmiş “İpəkçi”nin yaradıcı kollektivini təbrik edirik.

Şəki ipəkçilərinin fəxri və sevimlisi olan qəzet sosializm yarışının təbliğində, keyfiyyət uğrunda mübarizədə həmişə ön cərgədə addımlamışdır.

Yubiley günündə biz qəzetin kollektivinə yeni yaradıcılıq müvəffəqiyyətləri arzulayırıq.

Qoy, qəzetiniz ipəkçiləri daha böyük qələbələrə səsləsin, onların qüvvəsini on birinci beşilliyin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə səfərbər etsin.

***

Əlisahib MƏMMƏDOV,

Azərbaycan SSR Daxili İşlər Nazirliyində çıxan “MÜBARİZ KEŞİKDƏ” qəzetinin redaktoru.

Əli ildir ki, “İpəkçi” Şəki ipəyinin keşiyini çəkir, gözəl insanların əlindən çıxan və respublikamızdan çox-çox uzaqlarda məşhur olan Azərbaycan ipəyindən, onun ustalarından, sənətkarlarından söz açır, yazıb yaradır.

Dostlar! Qəzetiniz əlli il ərzində çox iş görmüş və görür. Siz gözəl yazılarınızla, faydalı məktublarınızla, ölkənin çoxtirajlı qəzetləri ilə dəyişən səhifə və nömrə mübadilələri keçirməklə “İpəkçi”nin daha maraqlı və təsirli çıxmasını təmin edirsiniz.

Qəzetiniz təkcə Azərbaycan ipəkçilərinin deyil, elə bizim hamımızın da haqlı olaraq diqqətini cəlb edir. Böyük Mirzə Fətəlinin, Sabit Rəhmanın, istəkli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin Vətənində çap olunan, ilk beşilliklərdən öz fədakar əməkləri ilə fərqlənən şəkililərin “İpəkçi”si belə də olmalıdır.

Dağları, meşələri, bulaqları qədər gözəl, təbiəti qədər şirin olan şəkili qələm dostlarımıza ictimai asayişin keşikçiləri adından yarım əsrlik yubileyləri günündə daha böyük yaradıcılıq nailiyyətləri arzulayırıq.

***

Bəxtiyar VAHABZADƏ.

Qəzetinizi həmişə böyük məmnuniyyətlə oxumuşam, ləzzət almışam. Cəsarətlə demək olar ki, respublikamızda çıxan çoxtirajlı qəzetlər arasında “İpəkçi” öz səviyyəsi etibarı ilə ən gözəl qəzetlərdən biridir. ən başlıcası isə qəzet oxunaqlıdır, darıxdırıcı deyildir. Qəzetin öz sifəti vardır. Əlbəttə, “İpəkçi”nin belə yüksək səviyyədə çıxarılmasında redaksiya heyətinin, onun fəhlə müxbirlərinin xidməti, əməyi və səyi çoxdur. Qəzet həmişə yaradıcılıq axtarışındadır. Bu axtarışlar isə uğurlu tapıntılarla nəticələnir.

Mən, “İpəkçi” qəzetinin 50 illik yubileyini təbrik edir, ona öz şərəfli işində uğurlar diləyirəm.

***

Mirzə MİRZƏYEV,

Şəki Şəhər Daxili İşlər Şöbəsinin rəisi.

Şəki ipəkçiləri arasında sosialist qanunçuluğunun təbliğində və qorunmasında “İpəkçi” qəzeti özünəməxsus böyük rol oynayır. Qəzetimizin səhifələrində rayonun hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da vaxtaşırı çıxış edirlər. Onların bu qəzetdə çap olunmuş bir sıra məqalələri Azərbaycan SSR Ədliyyə Nazirliyinin kollegiyasında bəyənilmişdir.

“İpəkçi”nin təşəbbüsü ilə ipək birliyində müstəqil fəaliyyət göstərən milis sahə məntəqəsi yaradılmışdır. Bununla əlaqədar olaraq qəzetin Azərbaycan SSR Daxili İşlər Nazirliyi qarşısında qaldırdığı məsələ müsbət həll edilmişdir.

Fəhlə qəzetimizin yüksək hökumət mükafatına layiq görülməsi, şəhərimizin hüquq mühafizə orqanları işçilərini də hədsiz sevindirmişdir. Bu münasibətlə, “İpəkçi”nin kollektivini, onun bütün oxucularını təbrik edirik.

***

Sabir ƏFƏNDİYEV,

rayon mətbuat mərkəzinin sədri, filologiya elmləri namizədi.

“İpəkçi” qəzetinin yubileyi tək bir fəhlə kollektivinin deyil, Şəki jurnalistlərinin də bayramıdır. “İpəkçi”nin obrazlı şəkildə fəhlələrin “iti gözü, düşünən beyni” adlandırmaq olar. Xoş arzuları, əməlləri tərənnüm edən “İpəkçi” elə bir hərarətli fəhlə ürəyidir ki, orada çoxminli, çoxmillətli, fədakar bir kollektivin ahəngdar nəbzi vurur.

“İpəkçi” elə bir tribunadır ki, oradan baramaaçan da, ucdüyən də, toxucu da, boyaqçı da öz işindən, nailiyyətindən iftixarla danışır. “İpəkçi” ona doğma, əziz olan insanların yarış meydanında qazandıqları nailiyyətləri respublikamızın sərhədlərindən çox-çox uzaqlara yayır.

Rayonun bütün mətbuat işçiləri, jurnalistləri adından nüfuzlu qəzetimiz olan “İpəkçi”ni təbrik edir, ona çətin, şərəfli işində yeni uğurlar diləyirəm.

***

“İPƏKÇİ” İŞIQLI QƏZETDİR

Əziz ƏFƏNDİZADƏ,

pedaqoji elmlər doktoru, professor, respublikanın əməkdar müəllimi.

“İpəkçi” ilə yaxından tanışlığım 15 il bundan əvvəl başlanıb. O vaxtdan onu Bakıda müntəzəm olaraq oxuyuram. Evimə hər gəlişi ürəyimi riqqətə gətirir: məni sanki doğma beşiyimlə, həmyerlilərimlə görüşdürür. Təkcə mən yox, ailə üzvlərim də “İpəkçi”nin vurğunudurlar.

Bu qəzetdən söz düşəndə həmişə bir el məsəli yadıma düşür: “Bapbalaca boyu var, dam dolusu toyu var”. Mən bunu uşaqlar üçün tapmaca, böyüklər üçünsə məsəl hesab edirəm. Doğrudan da, “İpəkçi” işıqlı qəzetdir. Onun işığı həm də ürəklərə hərarət gətirir. O, çox yığcam, mənalı və kəsərli materialları ilə ciddi problemlərə toxunur. Özü də elə problemlərə ki, onlar ipəkçiləri daha böyük əmək nailiyyətlərinə ruhlandırır.

“İpəkçi”nin materialları həmişə öz rəngarəngliyi və orijinallığı ilə fərqlənir. Hər məqalənin işlənməsində yüksək professionallıq aydın hiss olunur. Qəzetin dili çox aydın, səlis, xoşagəlimlidir. Bütün bunlar “İpəkçi”ni, heç də təsadüfi deyil, Azərbaycan mətbuatının ən nümunəvi və tərifəlayiq övladları sırasına çıxarmışdır.

“İpəkçi”nin əlli ilik bayramı onun bütün oxucuları, o cümlədən mənim üçün də fərəhli bir hadisədir. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, bu qəzet öz yubileyinə alnı açıq, üzüağ gəlir.

Ona daha böyük uğurlar arzulayıram.

***

Zaman QARAYEV,

filologiya elmləri namizədi

Sevimli qəzetimiz “İpəkçi” indi təkcə Şəkidə, respublikamızda deyil, qardaş respublikalarda da tanınır; onun hər nömrəsi maraqla oxunur. “İpəkçi”nin ipək kimi, qızıl kimi sözləri ürəyimizdəndir.

“İpəkçi”nin səhifələrində verilmiş yazılar toplanıb kitab şəklində buraxılsa, heç şübhəsiz, çoxtirajlı mətbuatımız üçün qiymətli bir dərslik meydana gələr.

İnanıram ki, fəhlə qəzeti “İpəkçi” öz ənənəsinə sadiq qalacaq, həyati əhəmiyyəti olan mənalı yazıları ilə öz oxucularını bundan sonra da sevindirəcəkdir.

MƏN FƏHLƏ MÜXBİRİYƏM

Məmməd RZAYEV,

Baramaaçan istehsalatının fəhləsi, “İpəkçi”nin fəhlə müxbiri.

20 ildən artıqdır ki, “İpəkçi” qəzetinin fəhlə müxbiriyəm. Çoxminli, çoxmillətli bir kollektivin gündəlik işindən, qayğılarından yazmaq ürəyimdəndir. Hər dəfə əlimə qələm götürəndə kommunist-müxbir kimi öhdəmə düşən vəzifənin məsuliyyətini hiss edirəm. Yazılarımı qəzetin səhifələrində görəndə sevinirəm.

Fəhlələr “İpəkçi” qəzetini həmişə qürur hissi ilə oxuyurlar. Qəzetin dostluq nömrələri isə müəssisədə əsl toy-bayrama çevrilir. Səbəbi aydındır. Qəzetin hər yazısı Sov.İKP XXVI qurultayının tarixi qərarlarını, özək ilinin vəzifələrini ləyaqətlə yerinə yetirən əmək bahadırlarımızın işindən, sosializm yarışında qazanılan nailiyyətlərdən, səmərəni yüksəltmək, keyfiyyəti yaxşılaşdırmaq üçün aşkara çıxarılan imkan və ehtiyat mənbələrindən, faydalı təşəbbüslərdən xəbər verir.

“İpəkçi” qəzeti eyni zamanda işə əngəl olan səbəbləri də vaxtında görür, nöqsanlara qarşı prinsipial mübarizə aparır.

QƏLƏMİ ƏLİNDƏDİR

Ə.ŞAMİL.

Qələm dostumuz Məmmədiyyə Cabbarlının (Süleymanlının) qəzetçilik fəaliyyəti Şəki mətbuatının tarixi ilə qırılmaz surətdə bağlıdır. M. Cabbarov uzun illər “İpəkçi” qəzetinin redaktoru olmuş, öz jurnalistlik istedadı, təşkilatçılıq bacarığı ilə fərqlənmişdir. Məmmədiyyə müəllimin redaktor olduğu illərdə “İpəkçi” qəzeti özünün gözəl ənənələrini yaşatmış, böyük kollektivin qaynar həyatına həmişə dərindən nüfuz etmiş, “düzüdüz. əyrini-əyri” yazmışdır.

Şəkinin gənc jurnalistləri M.Cabbarovdan həmişə öyrənmiş, onun faydalı məsləhətlərindən bəhrələnmişlər.

M.Cabbarov bu gün də öz peşəsinə sadiqdir. Kəsərli, iti qələmi əlindədir. Hazırda respublika “Bilik” cəmiyyətində çalışır, elmi biliklərin təbliğində fəal iştirak edir.

QƏZETİN İLK TƏRTİBÇİSİ

Əsabəli Ağamirzəyevin həyatında unudulmaz, yaddaqalan hadisələr çox olmuşdur. O ilk əmək fəaliyyətinə Şəki mətbəəsində fəhlə kimi başlamışdır. Onun əmək tərcümeyi-halına ən yaddaqalan sətirlər burada yazılmışdır. O, pillə-pillə irəli çəkilmiş, uzun illər Şəki mətbəəsinin direktoru olmuşdur.

“İpəkçi” qəzeti barədə söz düşəndə Ə.Ağamirzəyev həmişə dərin hörmət və ehtiramla danışır. Qəzetin birinci nömrəsinin çap olunması ilə bağlı, maraqlı hadisələri yada salır. Bu, təsadüfi deyil. Axı, Ağamirzəyev “İpəkçi”nin ilk nömrələrinin tərtibçisi, yaradıcılarından biridir.

–Məsuliyyətli, həm də şərəfli iş mənə etibar olunanda çox həyacan keçirdim, – deyə Əsabəli dayı 1933-cü il mart ayının 13-nü xatırlayır, – öhdəmə düşən vəzifə çətin idi. Amma bu tapşırığı layiqincə yerinə yetirdim. “İpəkçi”nin ilk nömrəsinin tərtibi xoşa gəldi, əldən-ələ gəzdi.

–Hazırda pensiyada olmasına baxmayaraq, Əsabəli Ağamirzəyev yenə də öz zəngin təcrübəsi, biliyi, dəyərli məsləhətləri ilə redaksiyanın – mətbəə kollektivinin köməyinə gəlir.

“İPƏKÇİ”

Qurtuluş SÜLEYMANLI.

(Qəzetin Fəxri fərmanla təltif edilməsi münasibətilə)

Staxanov nəğməsinə səs verib,

Baratlara, məryəmlərə söz verib,

Müxbirlərə iti qələm, göz verib,

Çatıb belə bir büsata “İpəkçi”.

Fatmaları, Əmanəti yetirib,

İpək üstə qızıl güllər bitirib,

Fəhlələrə min bir sevinc gətirib,

Ucalıbdır şanşöhrətə “İpəkçi”!

Əyriləri-əyri, düzü var yazıb,

Sabirtək nöqsanı çox həmvar yazıb.

Gördüyün, duyduğun edib car, yazıb,

Bənzər əyilməz polada “İpəkçi”!

Ramizə, Telmana gətirdin hünər,

İpəkçilər gündə çalır min zəfər.

Yaraşır şəninə yazılsın əsər,

Layiqsən ən böyük ada “İpəkçi”!

Səhifəndəki yazıların bir ipək,

Eşqin açıb parçalarda gül-çiçək.

Hünər dolu 50 yaşın mübarək,

Əməllərin gəlməz saya, “İpəkçi”!

Redaktor: M.SALİS

ÜNVANIMIZ:

374510 Azərb. SSR. Şəki şəhəri-2. K.Marks prospekti 1. “İpəkçi” qəzetinin redaksiyası.

Qeyd: Bu səhifədə “İpəkçi” qəzetinin 50 ilik yubiley nömrəsi dərc olunub (şəkillər və şəkilaltı mətnlər istisna olmaqla).